بدون دیدگاه

سیستم انتقال قدرتZF 6WG-210

این پست نیز در دسترس است: فارسی

اين مجموعه اسناد براي سرويسكار ماهري گردآوري شده است كه زير نظر شركت ZAHNRADFABRIK PASSAU جهت تعمير و نگهداري دستگاههاي توليدشده در ZF تعليم داده شده است.بهر حال، به دليل توسعه و پيشرفت بيشتر محصولات، ، تعميردستگاهي كه در دسترس شماست مي تواند نياز به مراحل مختلف ونيز مشخصات تست و تنظيم داشته باشد.

این راهنما تعمير كل كارهاي مورد نياز جهت پياده كردن و كارهاي مربوط به نصب قطعات را در بر مي گيرد هنگام تعمير سيستم انتقال قدرت، تا بيشترين حد م مكن تميزي را رعايت كرده و اطمينان يابيد كه كارها استادانه انجام مي گيرد. سيستم انتقال قدرت فقط بايستي ب راي نو كردن قطعات آسيب ديده باز شود. در مورد محفظه ها و قطعات محفظ ه كه توسط واشر آب بندي نصب شده ا ست بايستي پيچ و مهره ها را باز كرد و با چكش پلاستيكي آن ها را به آرامي تكان داد و برداشت. براي برداشتن قطعاتي كه به صورت سفت در شافت جا زده شده اند، مثل ياتاق ان هاي بدون اصطكاك و كنس بلبرينگ ها و موارد مشابه ، از وسايل جدا كننده مناسب استفاده كنيد.

پياده كردن و سوار كردن قطعات بايستي در يك محيط كاري تميز انجام گيرد. براي اين كار از ابزارهاي مخصوص كه براي اين منظور ساخته شده است ، استفاده نماييد. قبل از نصب مجدد قطعات، سطوح تماس محفظه ها و درپوش ها را از باقيمانده ي واشرهاي آب بندي تميز نماييد. براده ها و پليسه ها و مواد اضافه مشابه را بوسيله سنگ صيقل برداريد. محفظه ها و درپوش هاي محافظ با ماده پاك كننده ي مناسب كاملاً تميز نماييد.مخصوصاً گوشه ها و زاويه ها. قطع ات آسيب ديده و يا قطعاتي را كه به شدت ساييده شده است ، نو نماييد. در اينجا ، كارشناس بايد برآورد كند اجز ايي مثل ياتاقان هاي بدون اصطكاك، واشرهاي فشاري و … كه داراي خوردگي معمولي هستند، را مي توان دوباره نصب كرد يا خير.

قطعاتي مثل رينگ هاي آب بند، صفحات ق فل كننده، اشپيل ها و … را بايد كلاً عوض كرد.رينگ هاي آب بندي شعاعي با كمي فرسودگي يا واشرهاي درز بندي با لبه پاره شده نيز بايستي تعوي ض شود. مخصوصاً مطمئن شويد كه تكه يا قطعه خارجي ديگري در محفظه ها باقي نمانده باشد. سوراخها و شيارهاي مجاري روغن بايد بررسي شود تا روغن به بيرون نريزد. قبل از نصب، تمام بلبرينگ ها بايستي به روغن مخصوص آغشته شود.

واحد كنترل الكتروهيدروليكي

 • كنترل الكترو هيدروليكي توسط شيرهاي تناسبي

دمونتاژ كردن:
فيلتر را از كلاهك فيلتر جدا نماييد.

پيچ هاي سر خزينه را شل كنيد و كلاهك فيلتر را از قاب كانال دار جدا نماييد.

سوئيچ تفاضل فشار يفرانسيل (سويچ اخطار دهنده) را جدا نماييد.

پيستون و فنر فشاري شير فرعي را جدا نماييد.

لوله هاي شلنگ را برداريد.پيچ هاي سر خزينه را شل نمائيد و محفظه تغيير دنده را از قاب كانال دار جدا كنيد.

پيچ هاي كلاهك دار را شل نموده و قاب كانال دار را از محفظه سيستم انتقال قدرت جدا نماييد.

شير اطمينان كنورتور را از درون سوراخ محفظه بيرون بكشيد.

مهره هاي شش گوش را شل كرده و شير كلاچ كنورتور را جدا نماييد.

موقعيت نصب دسته سيم ها را روي بدنه ي شير نشانه گذاري نماييد.

پيچهاي سر خزينه را شل كنيد.قاب كانال دار، واشر آب بندي و صفحه مياني را از بدنه شير جدا كنيد.

قفل نگهدارنده را جدا نماييد.

پيچ هاي سر خزينه را شل نموده و در پوش را جدا نماييد.درپوش مقابل را برداريد.

دسته سيم را جدا نماييد.

پيچ سر خزينه را شل نموده و صفحه ثابت كننده را به همراه تنظيم كننده هاي فشار برداريد.

دو پيچ كلاهك دار را شل كرده و محفظه را توسط پيچهاي تنظيم كننده به صورت موقتي ثابت نماييد.(محفظه به صورت موقتي توسط فنر تحت فشار قرار مي گيرد). سپس پيچهاي سر خزينه باقيمانده را شل كنيد.

محفظه را از شير محفظه جدا نماييد و همراه با آن پيچهاي تنظيم كننده را شل نماييد.

قطعات منفرد را جدا كنيد.

تنظيم كننده هاي فشار مقابل را جدا كرده و محفظه را مانند قطعات منفرد جدا نماييد.

مونتاژ كردن

واحد كنترل هيدروليك HSG-94

نقشه هاي زير نماي برش خورده شكل HSG-94 می باشد.

تمام اجزاي منفردي كه حدا نموداه ايد را چك كنيد تا صدمه نديده باشند و اگر لازم است آنها را تعويض نماييد. قبل از نصب لقي قطعات متحرك را در محفظه امتحان كنيد. پيستون را مي توان بصورت مجزا جايگزين نمود. قبل از نصب، بايد اجزاي منفرد را روغن كاري كنيد و اين كار را طبق ليست روانسازها TE- ML03 انجام دهید.

اريفيس ها را طوري قرار دهيد كه سطح مقعر آن رو به بالا باشد تا اين كه تماس مناسب ايجاد شود.

شكل رو به رو قطعات منفرد زير را نشان مي دهد.

1 = لرزه گير (3 عدد پيستون و فنر فشاري)

2 = اسپول راهنماي لغزشي (3 عدد پيستون و فنر فشاري)

3 = شير كاهنده ي فشار (1 عدد پيستون و فنر فشاري)

اجزاء و قطعات منفرد را مطابق شكل 21 نصب نماييد.

فنر هاي اسپول راهنماي لغزشي را تحت فشار قرار دهيد و پيستون ها را بوسيله پين هاي استوانه اي 0.5 ميليمتري ثابت كنيد، (فلش ها را در شكل ببينيد.)

دو پيچ تنظيم كننده را نصب نماييد.(واشر آب بندي (فلش) و پوسته محفظه را مونتاژ كنيد.

سپس درپوش محفظه را به وسيله پيچهاي تنظيم كننده تا هنگام ايجاد تماس نصب نماييد.پيستون ها را به مقدار كمي فشار دهيد و پين هاي استوانه اي را برداريد (به كمك ابزار كمك مونتاژ ).

درپوش محفظه را به وسيله پيچهاي سر خزينه ثابت نماييد.
گشتاور لازم براي سفت كردن 5.5 نيوتن متر = MA

تنظيم كننده هاي فشار را نصب نموده و آنها را به وسيله صفحات ثابت كننده و پيچهاي كلاهك دار ثابت نماييد.صفحه ثابت كننده را در جهتي نصب كنيد كه زبانه هاي آن رو به بالا باشد.

گشتاور لازم براي سفت كردن 5.5 نيوتن متر = MA

پيش مونتاژ كردن طرف مقابل

شكل مقابل قطعات منفرد زير را نشان مي دهد.

1 = شير فشار اصلي ( 1 عدد پيستون و فنر فشاري)
2 = لغزنده طبقه اي ( 3 عدد پيستون و فنر فشاري)
3 = دمپر جذب كننده ارتعاش ( 3 عدد پيستون و فنر فشاري)

 

اجزاي منفرد را مطابق شكل قبل نصب نماييد.فنرهاي فشاري اسپول راهنماي لغزشي را پيش باردهي نماييد و پيستون را به ميليمتري ثابت كنيد (به كمك وسايل كمك ø وسيله پين هاي استوانه اي 5 میلی متری  ثابت کنید.) پيچ تنظيم كننده را نصب نماييد.
واشر آب بندي (فلش شماره 1) و پوسته ي محفظه را به وسيله پيچهاي تنظيم كننده نصب كنيد تا تماس حاصل شود.سپس پوسته ي محفظه را توسط پيچهاي سر خزينه ثابت نماييد.

گشتاور لازم براي سفت كردن 5.5 نيوتن متر = MA

تنظيم كننده هاي فشار را نصب نموده و به صورت مشابه آنها را توسط صفحات ثابت كننده و پيچهاي سر خزينه سفت كنيد.صفحه ثابت كننده را در جهتي نصب كنيد كه شاخك هاي آن رو به بالا باشد. موقعيت شعاعي تنظيم كننده هاي فشار را مشاهده كنيد. شكل روبرو را ببينيد.

دسته سيم را نصب نموده و تنظيم كننده فشار را متصل نماييد. ( 6 عدد). با دقت موقعيت نصب دسته سيم را ملاحظه كنيد همچنين به نشانه ها نيز توجه كنيد.

واشر آب بندي را نصب كنيد. (فلش را ملاحظه كنيد). رابط دسته سيم را نصب كنيد. شكاف براي راهنمايي كردن پين در محفظه نشان داده شده است.درپوش را با پيچ هاي خزينه نصب كنيد.

رابط دسته سيم را به وسيله قفل نگهدارنده ثابت نماييد. درپوش مقابل را نصب كنيد.

دو پيچ تنظيم كننده را نصب كرده و واشر آب بندي را سوار كنيد (فلش ها را ملاحظه كنيد).

صفحه مياني- نوع توري دار :
قطعات توري ( 6 عدد) را در درون منافذ سوراخهاي روي صفحه مياني قرار دهيد (فلشها را ببينيد).

به موقعيت نصب توجه كنيد، توري ها به سمت بالا نمايش داده شده است. (نسبت به قاب كانال دار)

صفحه مياني را سوار كنيد (فلشرا ملاحظه كنيد) توري ها بايستي به سمت بالا باشند.

واشر آب بندي را سوار كنيد. (فلشرا ملاحظه كنيد).

قاب كانال دار را سوار كرده و پيچهاي سر خزينه را به صورت يكسان سفت كنيد.

گشتاور لازم براي سفت كردن 5.5 نيوتن متر = MA

8 عدد پيچ درپوش را به همراه اورينگ هاي جديد فراهم نموده و به صورت مشابه آنها را سوار كنيد.

گشتاور لازم براي سفت كردن 5.5 نيوتن متر = MA

قاب كانال دار
قطعات منفرد را نصب كنيد.
1 = فنر فشاري
2 = پيستون
3 = سوئيچ تفاضل فشار يفرانسيل (سوئيچ اخطار دهنده) اورينگ را گريس بزنيد(فلشرا ملاحظه كنيد).

شير اطمينان كنورتور (مونتاژ شده) را درون سوراخ محفظه نصب كنيد تا تماس حاصل شود.

واشر آب بندي را نصب كنيد. (به فلشدر شكل توجه كنيد).از گريس مخصوص مونتاژ كاري استفاده نماييد.

قاب كانال دار را به وسيله پيچهاي سرخزينه به صورت همزمان ثابت كنيد.

گشتاور لازم براي سفت كردن M8 .. نيوتن متر 23=MA

دو پيچ تنظيم كننده را نصب كرده و واشر آب بندي را نصب نماييد. (به فلش توجه كنيد).(به واشرهاي مختلف توجه داشته باشيد.)

صفحه مياني را نصب كنيد. (به فلش توجه كنيد.)

واشر آب بندي را سوار كنيد. (به فلش توجه كنيد)

واحد كنترل هيدروليكي را با استفاده از پيچهاي سر خزينه نصب كنيد.

شير كلاچ كنورتور

پيچ تنظيم (فلش) را با چسب مخصوص Loctite Type No.649 جا بزنيد.

مطابق شكل زیر شير كلاچ كنورتور را نصب كنيد.


1 = شير سولنوئيدي
2 = يچ سر خزينه + واشر فنري ( 2 عدد)
3 = محفظه تعويض دنده
4 = پيستون
0 ميليمتر ضخامت) / 5 = رينگ فاصله پر كن (عدد تجربي 3 عدد. هر كدام 5
6 = فنر فشاري
7 = استپ
8 = بوش داخل رزوه (اورينگ جديد نصب شود)

فشار كلاچ كنورتوربوسيله رينگ فاصله پر كن 15+1 بارتعيين شده است. استپ 7 را طوري نصب كنيد كه سطح پله به سمت فنر فشاري باشد.

واشر آب بندي (فلشنشان داده شده) را نصب كنيد و محفظه ي تعويض دنده را به وسيله پيچهاي سر خزينه ثابت كنيد. (واشرها را نيز نصب كنيد).

پايه را بر روي محفظه نصب كنيد.

شيلنگ ها را نصب كنيد. (فلش را ببينيد).از رينگ هاي آب بندي و كاسه نمدهاي نو استفاده كنيد.

گشتاور لازم براي سفت كردن(پیچ متصل کننده12) 455 نيوتن متر = MA

گشتاور لازم براي سفت كردن(پیچ متصل کننده8) 35 نيوتن متر = MA

گشتاور لازم براي سفت كردنشیلنگ ها 555 نيوتن متر = MA

ميكرو فيلتر ZF (فيلتر خط فشار)

اورينگ ها را درون شيارهاي حلقوي كلاهك فيلتر قرار دهيد.

كلاهك فيلتررا بروي قاب كانال دار ثابت كنيد.

گشتاور لازم براي سفت كردن  23 نيوتن متر = MA

واشر آب بندي ميكرو فيلتر ZF (فيلترخط فشار) را روغن كاري نماييد!.فيلتر را تا لحظه تماس با سطح واشر بپيچانيد و سپس آن را با دست سفت كنيد.

 • سيستم انتقال قدرت هيدروليكي

سيتسم انتقال قدرت را به ميز مونتاژ ببنديد.

دمونتاژ كردن:

روغن را قبل از شروع به پياده كردن قطعات خالي كنيد. شلنگ ها، واحد فيلتر، واحد كنترل هيدروليكي، قاب كانال دار و شير كلاچ كنورتور را برداريد.

مهره هاي شش گوش را شل كرده و محفظه محور خروجي گشتاور را از سيستم انتقال قدرت جدا نماييد.

اتصال موتور به كنورتور

واشر خاردار را جدا كرده و پيچهاي شش گوش را شل كنيد.

فلنج ورودي را بيرون آوريد.

اتصالات پيچي را شل كنيد.موقعيت شعاعي در پوش را علامت گذاري كنيد.

كنورتور را همراه محافظ از سيستم انتقال قدرت به وسيله قرقره بالابر جدا كنيد.

شافت ورودي و كنورتور را به ترتيب از درپوش محفظه درآوريد.

پيچهاي شش گوش را شل كرده و ديافراگم را از كنورتور جدا كنيد.

پيچ هاي شش گوش را شل كرده و ديافراگم را از داخل شافت ورودي بيرون آوريد.

رينگ نگهدارنده را بيرون آورده و بلبرينگ ساچمه اي را درآوريد.

فرستنده القايي را بيرون آورید.

پيچهاي شش گوش را شل كرده و گلداني كنورتور را بيرون آوريد.

 • پمپ روغن

پيچهاي سر خزينه را شل نموده و همچنين پيچهاي ستاره اي را هم باز كنيد سپس فلنج تغذيه روغن را همراه پمپ روغن از محفظه سيستم انتقال قدرت جدا نماييد.

پمپ روغن را از فلنج تغذيه روغن جدا نماييد.

پيچهاي سر خزينه را شل كرده و ديسك بادامكي را جدا نماييد.اگر نشانه هاي نشتي در محفظه ي پمپ يا صفحه ي بادامكي پيدا شد، مجموعه پمپ را بايستي تعويض نماييد.

خار فنري را جدا نموده و قطعات منفرد را در آوريد.

 • شیر مبدل فشار برگشتي:

به فنرهافشار وارد نمائيد، واشر خاردار را جدا كرده و قطعات منفرد را بيرون بكشيد.

شافت استاتور را بيرون آوريد.

 • پمپ اضطراري فرمان:

پيچ هاي سر خزينه ( 6-WAF) را شل كرده و پمپ اضطراري فرمان را از پوسته جدا كنيد.موقعيت شعاعي آنها را نسبت به هم علامت گذاري كنيد.

پيچهاي سر خزينه را شل كرده و پوسته را برداريد.

 • انفصال اكسل

پيچ هاي سر خزينه را شل كرده و قسمت انفصال اكسل را از محفظه جدا كنيد.

رينگ نگهدارنده را جدا كرده و صفحه فاصله پركن را به حركت درآوريد.

پيچهاي شش گوش را شل كرده و فلنج خروجي را در آوريد.

كاسه نمد شافت را جدا كرده و رينگ نگهدارنده را نيز جدا نماييد.

شافت خروجي را به بيرون بكوبيد تا خارج شود.

بلبرينگ ساچمه اي را از درون شافت بيرون آوريد.

رينگ تغذيه روغن را از درون شافت توسط برس خارج كنيد.

بوش كشويي را بيرون بكشيد.

پيچهاي شش گوش را شل كرده و پين ها را جدا نموده و سپس ماهك تعويض دنده را بيرون آوريد.

سوئيچ و پين قفل كننده را در آوريد.

پيچهاي سر خزينه را شل كرده و سيلندر قطعات منفرد را بيرون بكشيد.

پيچهاي شش گوش را شل كرده و فلنج خروجي را در آوريد. در ادامه كاسه نمد شافت را از درون سوراخ محفظه توسط پرس بيرون آوريد.

 • شافت پمپ (خروجي منبع توان)

رينگ نگهدارنده را بيرون آورده و شافت پمپ را از داخل سوراخ محفظه بيرون بكشيد.

رينگ نگهدارنده را بيرون آورده و بلبرينگ ساچمه اي را از شافت با پرس بيرون بكشيد.

رينگ داخلي بلبرينگ را توسط ابزار جداكننده ثابت كرده و آن را از شافت،بوسيله ي پرس بيرون بكشيد.

رينگ پيستون را در آوريد. (به فلش در شكل توجه كنيد.)

 • درآوردن پوسته محفظه

فرستنده ي القايي را مانند فرستنده سرعت بيرون بكشيد (به فلش ها توجه كنيد)

هر دو پين استوانه اي را به سمت بيرون بكوبيد. (به فلش ها توجه كنيد)

مهره هاي شش گوش را شل كرده و هر دو درپوش را بيرون بكشيد. (به فلش ها توجه كنيد)
اتصالات پيچي را شل كنيد. (اتصال محفظه به پوسته محفظه)

پوسته محفظه را از محفظه سيستم انتقال قدرت توسط قلاب و زنجير جدا نماييد.

 • خروجي: نوع استاندارد

اتصالات پيچي صفحه جدا كننده را شل كنيد و شافت خروجي را از داخل محفظه بيرون آوريد.

هر دو بلبرينگ مخروطي را بيرون بكشيد.

خروجي: نوع ديفرانسيل بين دو محوري (ديفرانسيل پولوسي)

پيچهاي كلاهك دار را شل كرده و صفحه جدا كننده را بيرون آوريد.

ديفرانسيل را از درون محفظه بيرون آوريد.

بلبرينگ مخروطي را درآوريد.
بلبرينگ مخروطي طرف ديگر را نيز به همان ترتيب بيرون آوريد.

پيچهاي سر خزينه را شل كرده و درپوش را بيرون بكشيد.

خار فنري را در آوريد.

بوش سوزني را از داخل درپوش بيرون آوريد.

محفظه حمل چرخ دنده سياره اي را از داخل چرخ دنده خروجي بيرون آوريد.

با احتياط كامل پين شكاف دار را به سمت داخل بكوبيد تا تماس حاصل شود.

شافت سياره اي را با پرس بيرون آوريد و قطعات منفرد را بيرون بكشيد. به صورت مشابه چرخ دنده سياره اي باقيمانده را بيرون درآوريد.

مراقب رها شدن غلتك هاي سوزني باشيد.

 • جدا كردن ورودي و كلاچها:

در شكل هاي زير نحوه ي درآوردن كلاچها نشان داده شده است. به خاطر شرايط نصب ، درآوردن هر كلاچ ها مجزا بدون استفاده از ابزار مخصوص (دستگيره 5870260010 ) فوق العاده مشكل مي باشد.

علاوه بر اين احتمال آسيب ديدن شخص نيز مي باشد هر دو لوله روغن را مانند رينگ هاي پيستون جدا كنيد. (به فلش ها توجه كنيد)

پوسته محفظه سيستم انتقال قدرت را به وسيله قلاب و قرقره نصب كنيد تا تماس حاصل شود.تمام كلاچ ها را به وسيله دستگيره ها ثابت كنيد.

به وسيله قرقره بالابر پوسته محفظه را كه شامل كلاچها مي باشد از محفظه سيستم انتقال قدرت جدا نماييد.

پوسته محفظه را به ميز مونتاژ ببنديد.

پوسته محفظه را 1800 بچرخانيد.دستگيره ها را جدا نماييد.

شكل روبه رو چگونگي آرايش كلاچهاي منفرد و ورودي را در پوسته
محفظه نشان مي دهد.
ورودي =AN
كلاچ – جلو =KV
كلاچ – عقب =KR
كلاچ- دنده يك =K1
كلاچ- دنده دو =K2
كلاچ- دنده سه =K3
كلاچ- دنده جهار=K4

كلاچهاي منفرد توسط شماره تجهيزات …. يعني در يك عدد ده رقمي تعيين قابل تشخيص است. ZF شده علامت را انتهاي شافت كلاچ مربوطه پيدا كنيد. (فلش ها را ببينيد)
… 371 … =K1
… 372 … =K2
… 373 … =K3
… 344 … =K4
… 375 … =KV

… 376 … =KR

مراحل زير را جهت برداشتن هر كلاچ مجزا مشاهده كنيد. AN و KR- K1 – K2 – K3 – K4 – KV

كلاچ k2 را برداريد.

كلاچ k3 را برداريد.

كلاچ kv را مانند kr برداشته و کلاچ k4 را جدا نمایید.

كلاچ هاي kv,kr را همراه با ورودي از داخل پوسته محفظه بلند كرده و خارج نمائيد.

مراقب محور ورودي رها شده باشيد.

رينگ هاي خارجي بلبرينگ را برداريد (به فلش ها توجه كنيد).

اگر برخلاف توصيه هاي ZF رولبرينگ مخروطي كلاچها و نيز ورودي تعويض نشده باشد ، لازم است حداقل موقعيت آنها (رينگ داخلي نسبت به رينگ خارجي بلبرينگ) حفظ شود.
رينگ داخلي بلبرينگ را مطابق رينگ خارجي علامت گذاري كنيد.

پياده كردن كلاچ KR , KV

در زير هر شكل نحوه پياده كردن كلاچ KV توضيح داده مي شود!.بازكردن كلاچ KR نيز بايد به صورت مشابه انجام گيرد.رينگ پيستون را جدا كنيد. (به فلش توجه كنيد)

بلبرينگ غلتك دار مخروطي را از درون شافت بيرون بكشيد. به همين ترتيب بلبرينگ مخروطي مقابل آن را هم بيرون آوريد.

رينگ نگهدارنده را برداريد.

حامل ديسك را از شافت بيرون آوريد.

خار فنري را برداريد.واشر فلزي انتهايي و مجموعه ديسك ها را برداريد.

فنر فشاري را مقدار كمي بفشاريد و خار فنري را برداشته و قطعات منفرد را برداريد.

به وسيله هواي فشرده شده ، پيستون را از سوراخ سيلندر بالا آورده و آن را برداريد.

هر دو اورينگ را برداريد. (به فلش ها توجه كنيد)

شافت كلاچ را از داخل چرخدنده هرز گرد (Idler) توسط پرس بيرون آوريد.

رينگ نگهدارنده را برداريد وسپس بلبرينگ ساچمه اي را برداريد.پياده كردن كلاچ KR نيز به صورت مشابه مي باشد.

پياده كردن كلاچ K3 , K2 , K1

شكل هاي زير نحوه دمونتاژ كردن كلاچ K3 توضيح داده شده است.پياده كردن كلاچهاي K2 , K1 نيز به همين ترتيب انجام مي شود.رينگ پيستون ر ا بيرون آوريد. (فلش)

بلبرينگ مخروطي را از شافت بيرون آوريد و به صورت مشابه بلبرينگ مخروطي طرف ديگر را نيز بيرون بكشيد.

ديسك متحرك را برداريد و سپس ياتاقان سوزني و واشر تخت را بلند كنيد.

چرخدنده هرز گرد (Idler) را از درون كلاچ برداريد.

بلبرينگ سوزني و نيز بلبرينگ كف گرد رابرداريد (مجموعه مونتاژ شده) .

مجموعه حامل ديسك را از داخل شافت كلاچ بيرون بكشيد.

خار فنري را درآوريد.واشر فلزي انتهايي و مجموعه ديسك ها را برداريد.

فنر بشقابي را بفشاريد و خار فنري را آزاد نماييد.قطعات منفرد رها شده را به همراه پيستون درآوريد.

پياده كردن كلاچ K4

رينگ پيستون را آزاد نماييد. (فلش)

رولبرينگ مخروطي را از شافت بيرون بكشيد و بلبرينگ طرف ديگر را به صورت مشابه در آوريد.

رينگ نگهدارنده را آزاد كنيد.

مجموعه حامل ديسك را از شافت كلاچ بيرون آوريد.

خار فنري را آزاد كنيد .واشر فلزي انتهايي و مجموعه ديسك ها را در آوريد.

فنر بشقابي را اندكي بفشاريد و خار فنري را آزاد كنيد. (به فلش نشان داده شده در شكل توجه كنيد). شكل زیر را ملاحظه كنيد. قطعات منفرد جدا شده و پيستون را در آوريد.

چرخدنده هرزگرد و قطعات منفرد رها شده را برداريد.به دليل سفت شدن انطباق پرسي قطعات درآوردن چرخ دنده از داخل شافت ممكن نيست.

 • پياده كردن شافت ورودي

رينگ پيستون را آزاد كنيد. (به فلش توجه كنيد)

هر دو رولبرينگ مخروطي را درآوريد.

چنانچه لازم است ، شافت توربين را به وسيله ميل پيچ (فلش) از داخل شافت ورودي درآوريد.شافت توربين به صورت محوري با خار فنري ثابت نگه داشته شده است ، كه در صورت در آوردن آن با پرس خراب خواهد شد.

اورينگ را در آوريد (وضعيت نصب- چرخ دنده دروني).به دليل انطباق پرسي امكان درآوردن چرخ دنده از شافت ورودي ميسر نمي باشد.

مونتاژ كردن
لوله هاي روغن

شكل مقابل وضعيت نصب لوله هاي روغن را نمايش مي دهد.
1 = لوله مكش
2 = لوله هاي تحت فشار ( 2 عدد)
3 = لوله تحت فشار روغن كاري

جهت تضمين مونتاژ درست صحيح لوله هاي روغن لازم است تا از ابزارهاي مخصوص استفاده نماييد.

پيش مونتاژ كردن پوسته محفظه سيستم انتقال قدرت:

پيچهاي دو سر رزوه M8 , M12 را نصب كنيد.پيچ داخل رزوه را به چسب آغشته كنيد.

پيچ دنده دار ( 1)و بوش رزوه دار ( 2) را به اورينگ هاي جديد تهيه شده مجهز و آنها را نصب كنيد.

درپوش آب بندي 1 و 2 را نصب كنيد.

سطح تماس درپوش آب بندي 1 را با چسب آغشته نماييد!
سطح تماس درپوش آب بندي 2 (پوشش پلاستيكي) را به الكل آغشته نماييد! به سطح مونتاژ دقت كنيد – توجه نماييد كه درپوش هاي آب بندي بايستي طوري گذاشته شوند كه تمام سطح واشر آب بند در مقابل سوراخ محفظه قرار گيرد ! موقعيت نصب درپوش آب بندي ( 2) بسته به فرق مي كند.

مونتاژ كلاچ KV, KR

در زير شكل ها نحوه مونتاژ كلاچ KV توضيح داده شده است. مونتاژ كلاچ KR نيز به همين صورت انجام مي گيرد. به ترتيب قرارگيري قطعات منفرد نسبت به كلاچهاي مربوطه توجه كنيد.

پيش مونتاژ كردن حامل ديسك

هر دو اورينگ (فلش شماره 1 و 2) را بدون پيچ خوردگي در داخل شكاف هاي پيستون قرار داده و آنها را روغن كاري نماييد. عملكرد شير نشتي را بررسي كنيد.(فلش 3) ساچمه ي آن نبايستي گير كرده باشد.

پيستون را نصب كنيد تا تماس حاصل شود.

واشر فلزي را به همراه فنر فشاري و رينگ نگهدارنده نصب كنيد.

به موقعيت نصب رينگ شعاعي نگهدارنده توجه كنيد كه رو به بالا باشد.

فنر فشاري را به وسيله فيكسچر بفشاريد و خار فنري را در داخل شكاف حلقه اي حامل ديسك قرار دهيد (به فلش در شكل توجه كنيد)

نصب صفحه كلاچ KV, KR

در زير نقشه يا جدول اجزاي صفحه كلاچ و موقعيت نصب اجزاي منفرد آمده است.

اجزاي صفحه كلاچ KV, KR مثل هم است.

ملاحظات تعداد شرح موقعيت
1 حامل دیسک 1
1 پیستون 2
در یک طرف دارای پوشش است 1 دیسک کلاچ خارجی 3
در هر دو طرف دارای پوشش است 10 دیسک کلاچ خارجی 4
10 دیسک های کلاچ داخلی 5
S=2.1…4.2 1 حلقه قفل کننده 6
1 واشر فلزی انتهایی 7
 • صفحه كلاچ بيروني شماره 3 را در جهتي كه داراي پوشش نمي باشد ، به طرف پيستون نصب كنيد. لقي ديسك توسط خار فنري شماره 6 تعيين شده و در صفحه بعدي ارجاع داده شده است.

بررسي لقي ديسك KV, KR

جهت اطمينان از نتايج و اندازه گيري صحيح، مجموعه ديسك را كلاً بدون روغن كاري اندازه گيري كنيد.

مجموعه صفحات و ديسك ها را مطابق نقشه و جدول نصب كنيد.

واشر فلزي انتهايي را در جاي خود قرار داده و مجموعه صفحات را توسط خار فنري ثابت كنيد.

واشر فلزي انتهايي را با نيروي تقريبي 100 نيوتن ( 10 كيلوگرم) پرس كرده و ساعت اندازه گيري را روي صفر تنظيم نماييد. سپس واشر فلزي انتهايي را روي خار فنري پرس كرده (در جهت بالا) و لقي صفحه را بخوانيد.اگر لقي مورد نياز ديسك تغيير كرده باشد ، بايستي توسط خار فنري شماره 6 تنظیم شود.

به محض تنظيم لقي صفحه، مجموعه صفحات را برداشته و صفحه كلاچ ها طبق ليست انواع روانكارهاي  TE-ML.03 روغنکاری و نصب انجام دهید.

توسط چرخدنده هرزگرد مجموعه ديسك ها را تنظيم و هم مركز نماييد.انجام اين مرحله ، بعداز مونتاژ محفظه ديسك آسان تر مي باشد.

سپس چرخدنده هرزگرد را برداريد.

اريفيس را نصب نماييد. (فلش)

سطح تماس را با چسب آغشته نماييد.

پيچ دو سه رزوه را نصب كنيد. (فلش 1)
بلبرينگ سوزني (فلش 2) را مونتاژ نماييد.

بلبرينگ ساچمه اي را جا بزنيد تا تماس ايجاد شود بوسيله ي رينگ نگهدارنده آن را ثابت نماييد.

چرخدنده هرزگرد (Idler) را پرس كنيد تا تماس حاصل شود.

قطر داخلي حامل ديسك را گرم نماييد.

حامل ديسك را كه از قبل مونتاژ شده است ، نصب كنيد تا تماس حاصل شود .

حامل ديسك را توسط رينگ نگهدارنده ثابت كنيد.

نحوه كاركرد كلاچ را بوسيله ي هواي فشرده امتحان كنيد.
در صورت نصب صحيح قطعات ، صداي باز و بسته شدن كلاچ به وضوح شنيده مي شود.

رينگ داخلي بلبرينگ را پرس كنيد تا تماس ايجاد شود. و مطابق با آن رينگ بلبرينگ طرف ديگر را نصب كنيد.

كلاچ هاي K1,K2,K3 را مونتاژ كنيد.

تصاوير زير نحوه مونتاژ كلاچ K3 را نشان مي دهند!

نحوه مونتاژ كلاچ هاي K2,K3 مشابه يكديگر است!.دقت كنيد كه قطعات منفرد هر كلاچ را تنها براي همان كلاچ استفاده كنيد، در ضمن مطالب صفحه 2.15 را هم ببينيد!

مونتاژ اوليه حامل ديسك 

هر دو اورينگ ( فلش هاي 1و 2) را در شيارهاي پيستون ، بدون پيچ و تاب جا بزنيد و آن ها را با روغن چرب كنيد.عملكرد شير تخليه ( فلش 3) را بررسي كنيد. ساچمه نبايستي گير كرده باشد!

پيستون را در حامل ديسك جا بزنيد تا تماس پيدا كند.
به محل نصب توجه كنيد شكل را ببينيد!

مجموعه فنر بشقابي و رينگ پشتيبان را در جاي خود قرار دهيد. به محل نصب قطعات توجه كنيد.

مجموعه فنر بشقابي را توسط فيكسچر (S) تحت پيش بار قرار داده حلقه قفل كننده را داخل شيار مدور (فلش) جا بزنيد.

نصب ديسك كلاچ هاي K2,K3 

طرح و جدول زير، اجزاي ديسك كلاچ و محل نصب قطعات منفرد را نشان مي دهد .

ملاحظات تعداد شرح موقعيت
1 حامل دیسک 1
1 پیستون 2
در یک طرف دارای پوشش است 1 دیسک کلاچ خارجی 3
در هر دو طرف دارای پوشش است 7 دیسک کلاچ خارجی 4
7 دیسک های کلاچ داخلی 5
S=2.1…4.2 1 حلقه قفل کننده 6
1 واشر فلزی انتهایی 7
 • ديسك كلاچ خارجي را در موقعيت 3 طوري نصب كنيد كه طرف بدون پوشش ان به سمت پيستون باشد !

نصب ديسك كلاچ K1

طرح و نمايش زير، اجزاي ديسك كلاچ و موقعيت نصب قطعات منفرد را نشان ميدهد!

ملاحظات تعداد شرح موقعيت
1 حامل دیسک 1
1 پیستون 2
در یک طرف دارای پوشش است 1 دیسک کلاچ خارجی 3
در هر دو طرف دارای پوشش است 9 دیسک کلاچ خارجی 4
9 دیسک های کلاچ داخلی 5
S=2.1…4.2 1 حلقه قفل کننده 6
1 واشر فلزی انتهایی 7
 • ديسك كلاچ خارجي را در موقعيت 3 طوري نصب كنيد كه طرف بدون پوشش آن به سمت پيستون باشد!

لقي ديسك كلاچ هاي K1,K2,K3 را بررسي كنيد

به منظور انجام يك اندازه گيري بدون نقص ، در ابتدا همه ديسك هاي كلاچ بدون روغن كاري نصب شوند.

واشر فلزي انتهايي را داخل كنيد و مجموعه ديسك را توسط حلقه قفل كننده ( مثلابا ضخامت 3.15 ميليمتر/ عدد تجربي) درجاي خود ثابت كنيد .

 

واشر فلزي انتهايي را حدوداً 100 نيوتن ( كيلوگرم 10 ) فشار دهيد و ساعت اندازه گيري راروي صفر ميزان كنيد.
سپس واشر فلزي انتهايي رابه حلقه قفل كننده ( به سمت بالا) فشار دهيد و لقي ديسك را بخوانيد .

اگر مقدار خوانده شده با لقي لازم براي ديسك تفاوت دارد، آن را مي توان با حلقه ي قفل كننده ي و 2.35 را ببينيد) تفاوت دارد،مناسب در شماره 6 آن را مي توان با حلقه ي قفل كننده ي اصلاح كرد. پس از تنظيم لقي ديسك، مجموعه ديسك را بيرون آوريد و ديسك هاي كلاچ را با استفاده از روغن هاي ليست ZF-TE-ML03 روغن کاری کرده و آنها را دوباره نصب کنید.

اوريفيس(منفذ) را نصب كنيد (فلش).

سطح تماس را با چسب آغشته كنيد.نصب اوريفيس تنها براي شافت كلاچ K1 لازم است !

شافت كلاچ هاي K2,K3 بدون اوريفيس هستند!

پيچ دو سر دنده (فلش) را نصب كنيد.

قطر داخلي محفظه ديسك را حرارت دهيد. ( حدود12oC)

حامل ديسك را نصب كنيد تا تماس پيدا كند.

ديسك متحرك (55x78x5) ،ياتاقان سوزني تخت 2 و واشر تخت 3 (55x78x1) را مونتاژ كنيد .

ديسك متحرك 1 را طوري نصب كنيد كه پخ آن به سمت ياتاقان سوزني تخت باشد!

چرخدنده هرزگرد (Idler) را مونتاژ كنيد تا همه ديسكهاي كلاچ داخلي در جاي خود قرار بگيرند.

ياتاقان سوزني را مونتاژ كنيد

واشر تخت 3 (55x78x1) ،ياتاقان سوزني تخت 2 ودیسک متحرک 1(55x78x5) را مونتاژ كنيد .

ديسك متحرك 1 را طوري نصب كنيد كه پخ آن به سمت ياتاقان سوزني تخت باشد!

توضیح برای کلاچ K3 : تنها زماني همه ديسك هاي كلاچ داخلي در جاي خود قرار مي گيرند كه ديسك متحرك در تماس با طوقه شافت قرار گيرند.

قطعات منفرد را بوسيله خار حلقوي در جاي خود ثابت كنيد.اين مرحله تنها براي كلاچ هاي K1,K2 لازم است.اين مرحله براي كلاچ K3 قابل اجرا نیست.

ياتاقان غلتكي ( رولبرينگ) مخروطي را تا حدي كه تماس پيدا كند، فشار دهيد . ياتاقان غلتكي (رولبرينگ) مخروطي طرف مقابل را به طريق مشابه نصب كنيد.

عملكرد كلاچ را بوسيله ي هواي فشرده بررسي كنيد.اگر قطعات منفرد بدرستي نصب شده باشند، باز يا بسته شدن كلاچ بوضوح قابل شنيدن است!

كلاچ K4 را مونتاژ كنيد.

دقت كنيد كه قطعات منفرد را تنها در كلاچ مخصوص به خود شان مورد استفاده قرار دهيد.

هر دو اورينگ (فلش هاي 1و 2) را در شيارهاي پيستون، بدون پيچ و تاب جا بزنيد و آن ها را با روغن چرب كنيد .عملكرد شير تخليه (فلش 3) را بررسي كنيد- ساچمه نبايستي گير كرده باشد.

پيستون را در حامل ديسك جا بزنيد تا تماس پيدا كند.به محل نصب توجه كنيد ، شكل را ببينيد !

مجموعه فنر بشقابي و خار حلقوي را در جاي خود قرار دهيد.به محل نصب قطعات منفرد توجه كنيد.

مجموعه فنر بشقابي را توسط فيكسچر S تحت پيش بار قرار داده ، حلقه قفل كننده را داخل شيار مدور (فلش) جا بزنيد.

 

 

 

You might also like

More Similar Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست