بدون دیدگاه

سیستم انتقال قدرتZF 6WG-210

این پست نیز در دسترس است: فارسی

اين مجموعه اسناد براي سرويسكار ماهري گردآوري شده است كه زير نظر شركت ZAHNRADFABRIK PASSAU جهت تعمير و نگهداري دستگاههاي توليدشده در ZF تعليم داده شده است.بهر حال، به دليل توسعه و پيشرفت بيشتر محصولات، ، تعميردستگاهي كه در دسترس شماست مي تواند نياز به مراحل مختلف ونيز مشخصات تست و تنظيم داشته باشد.

این راهنما تعمير كل كارهاي مورد نياز جهت پياده كردن و كارهاي مربوط به نصب قطعات را در بر مي گيرد هنگام تعمير سيستم انتقال قدرت، تا بيشترين حد م مكن تميزي را رعايت كرده و اطمينان يابيد كه كارها استادانه انجام مي گيرد. سيستم انتقال قدرت فقط بايستي ب راي نو كردن قطعات آسيب ديده باز شود. در مورد محفظه ها و قطعات محفظ ه كه توسط واشر آب بندي نصب شده ا ست بايستي پيچ و مهره ها را باز كرد و با چكش پلاستيكي آن ها را به آرامي تكان داد و برداشت. براي برداشتن قطعاتي كه به صورت سفت در شافت جا زده شده اند، مثل ياتاق ان هاي بدون اصطكاك و كنس بلبرينگ ها و موارد مشابه ، از وسايل جدا كننده مناسب استفاده كنيد.

پياده كردن و سوار كردن قطعات بايستي در يك محيط كاري تميز انجام گيرد. براي اين كار از ابزارهاي مخصوص كه براي اين منظور ساخته شده است ، استفاده نماييد. قبل از نصب مجدد قطعات، سطوح تماس محفظه ها و درپوش ها را از باقيمانده ي واشرهاي آب بندي تميز نماييد. براده ها و پليسه ها و مواد اضافه مشابه را بوسيله سنگ صيقل برداريد. محفظه ها و درپوش هاي محافظ با ماده پاك كننده ي مناسب كاملاً تميز نماييد.مخصوصاً گوشه ها و زاويه ها. قطع ات آسيب ديده و يا قطعاتي را كه به شدت ساييده شده است ، نو نماييد. در اينجا ، كارشناس بايد برآورد كند اجز ايي مثل ياتاقان هاي بدون اصطكاك، واشرهاي فشاري و … كه داراي خوردگي معمولي هستند، را مي توان دوباره نصب كرد يا خير.

قطعاتي مثل رينگ هاي آب بند، صفحات ق فل كننده، اشپيل ها و … را بايد كلاً عوض كرد.رينگ هاي آب بندي شعاعي با كمي فرسودگي يا واشرهاي درز بندي با لبه پاره شده نيز بايستي تعوي ض شود. مخصوصاً مطمئن شويد كه تكه يا قطعه خارجي ديگري در محفظه ها باقي نمانده باشد. سوراخها و شيارهاي مجاري روغن بايد بررسي شود تا روغن به بيرون نريزد. قبل از نصب، تمام بلبرينگ ها بايستي به روغن مخصوص آغشته شود.

واحد كنترل الكتروهيدروليكي

  • كنترل الكترو هيدروليكي توسط شيرهاي تناسبي

دمونتاژ كردن:
فيلتر را از كلاهك فيلتر جدا نماييد.

پيچ هاي سر خزينه را شل كنيد و كلاهك فيلتر را از قاب كانال دار جدا نماييد.

سوئيچ تفاضل فشار يفرانسيل (سويچ اخطار دهنده) را جدا نماييد.

پيستون و فنر فشاري شير فرعي را جدا نماييد.

لوله هاي شلنگ را برداريد.پيچ هاي سر خزينه را شل نمائيد و محفظه تغيير دنده را از قاب كانال دار جدا كنيد.

پيچ هاي كلاهك دار را شل نموده و قاب كانال دار را از محفظه سيستم انتقال قدرت جدا نماييد.

شير اطمينان كنورتور را از درون سوراخ محفظه بيرون بكشيد.

مهره هاي شش گوش را شل كرده و شير كلاچ كنورتور را جدا نماييد.

موقعيت نصب دسته سيم ها را روي بدنه ي شير نشانه گذاري نماييد.

پيچهاي سر خزينه را شل كنيد.قاب كانال دار، واشر آب بندي و صفحه مياني را از بدنه شير جدا كنيد.

قفل نگهدارنده را جدا نماييد.

پيچ هاي سر خزينه را شل نموده و در پوش را جدا نماييد.درپوش مقابل را برداريد.

دسته سيم را جدا نماييد.

پيچ سر خزينه را شل نموده و صفحه ثابت كننده را به همراه تنظيم كننده هاي فشار برداريد.

دو پيچ كلاهك دار را شل كرده و محفظه را توسط پيچهاي تنظيم كننده به صورت موقتي ثابت نماييد.(محفظه به صورت موقتي توسط فنر تحت فشار قرار مي گيرد). سپس پيچهاي سر خزينه باقيمانده را شل كنيد.

محفظه را از شير محفظه جدا نماييد و همراه با آن پيچهاي تنظيم كننده را شل نماييد.

قطعات منفرد را جدا كنيد.

تنظيم كننده هاي فشار مقابل را جدا كرده و محفظه را مانند قطعات منفرد جدا نماييد.

مونتاژ كردن

واحد كنترل هيدروليك HSG-94

نقشه هاي زير نماي برش خورده شكل HSG-94 می باشد.

تمام اجزاي منفردي كه حدا نموداه ايد را چك كنيد تا صدمه نديده باشند و اگر لازم است آنها را تعويض نماييد. قبل از نصب لقي قطعات متحرك را در محفظه امتحان كنيد. پيستون را مي توان بصورت مجزا جايگزين نمود. قبل از نصب، بايد اجزاي منفرد را روغن كاري كنيد و اين كار را طبق ليست روانسازها TE- ML03 انجام دهید.

اريفيس ها را طوري قرار دهيد كه سطح مقعر آن رو به بالا باشد تا اين كه تماس مناسب ايجاد شود.

شكل رو به رو قطعات منفرد زير را نشان مي دهد.

1 = لرزه گير (3 عدد پيستون و فنر فشاري)

2 = اسپول راهنماي لغزشي (3 عدد پيستون و فنر فشاري)

3 = شير كاهنده ي فشار (1 عدد پيستون و فنر فشاري)

اجزاء و قطعات منفرد را مطابق شكل 21 نصب نماييد.

فنر هاي اسپول راهنماي لغزشي را تحت فشار قرار دهيد و پيستون ها را بوسيله پين هاي استوانه اي 0.5 ميليمتري ثابت كنيد، (فلش ها را در شكل ببينيد.)

دو پيچ تنظيم كننده را نصب نماييد.(واشر آب بندي (فلش) و پوسته محفظه را مونتاژ كنيد.

سپس درپوش محفظه را به وسيله پيچهاي تنظيم كننده تا هنگام ايجاد تماس نصب نماييد.پيستون ها را به مقدار كمي فشار دهيد و پين هاي استوانه اي را برداريد (به كمك ابزار كمك مونتاژ ).

درپوش محفظه را به وسيله پيچهاي سر خزينه ثابت نماييد.
گشتاور لازم براي سفت كردن 5.5 نيوتن متر = MA

تنظيم كننده هاي فشار را نصب نموده و آنها را به وسيله صفحات ثابت كننده و پيچهاي كلاهك دار ثابت نماييد.صفحه ثابت كننده را در جهتي نصب كنيد كه زبانه هاي آن رو به بالا باشد.

گشتاور لازم براي سفت كردن 5.5 نيوتن متر = MA

پيش مونتاژ كردن طرف مقابل

شكل مقابل قطعات منفرد زير را نشان مي دهد.

1 = شير فشار اصلي ( 1 عدد پيستون و فنر فشاري)
2 = لغزنده طبقه اي ( 3 عدد پيستون و فنر فشاري)
3 = دمپر جذب كننده ارتعاش ( 3 عدد پيستون و فنر فشاري)

 

اجزاي منفرد را مطابق شكل قبل نصب نماييد.فنرهاي فشاري اسپول راهنماي لغزشي را پيش باردهي نماييد و پيستون را به ميليمتري ثابت كنيد (به كمك وسايل كمك ø وسيله پين هاي استوانه اي 5 میلی متری  ثابت کنید.) پيچ تنظيم كننده را نصب نماييد.
واشر آب بندي (فلش شماره 1) و پوسته ي محفظه را به وسيله پيچهاي تنظيم كننده نصب كنيد تا تماس حاصل شود.سپس پوسته ي محفظه را توسط پيچهاي سر خزينه ثابت نماييد.

گشتاور لازم براي سفت كردن 5.5 نيوتن متر = MA

تنظيم كننده هاي فشار را نصب نموده و به صورت مشابه آنها را توسط صفحات ثابت كننده و پيچهاي سر خزينه سفت كنيد.صفحه ثابت كننده را در جهتي نصب كنيد كه شاخك هاي آن رو به بالا باشد. موقعيت شعاعي تنظيم كننده هاي فشار را مشاهده كنيد. شكل روبرو را ببينيد.

دسته سيم را نصب نموده و تنظيم كننده فشار را متصل نماييد. ( 6 عدد). با دقت موقعيت نصب دسته سيم را ملاحظه كنيد همچنين به نشانه ها نيز توجه كنيد.

واشر آب بندي را نصب كنيد. (فلش را ملاحظه كنيد). رابط دسته سيم را نصب كنيد. شكاف براي راهنمايي كردن پين در محفظه نشان داده شده است.درپوش را با پيچ هاي خزينه نصب كنيد.

رابط دسته سيم را به وسيله قفل نگهدارنده ثابت نماييد. درپوش مقابل را نصب كنيد.

دو پيچ تنظيم كننده را نصب كرده و واشر آب بندي را سوار كنيد (فلش ها را ملاحظه كنيد).

صفحه مياني- نوع توري دار :
قطعات توري ( 6 عدد) را در درون منافذ سوراخهاي روي صفحه مياني قرار دهيد (فلشها را ببينيد).

به موقعيت نصب توجه كنيد، توري ها به سمت بالا نمايش داده شده است. (نسبت به قاب كانال دار)

صفحه مياني را سوار كنيد (فلشرا ملاحظه كنيد) توري ها بايستي به سمت بالا باشند.

واشر آب بندي را سوار كنيد. (فلشرا ملاحظه كنيد).

قاب كانال دار را سوار كرده و پيچهاي سر خزينه را به صورت يكسان سفت كنيد.

گشتاور لازم براي سفت كردن 5.5 نيوتن متر = MA

8 عدد پيچ درپوش را به همراه اورينگ هاي جديد فراهم نموده و به صورت مشابه آنها را سوار كنيد.

گشتاور لازم براي سفت كردن 5.5 نيوتن متر = MA

قاب كانال دار
قطعات منفرد را نصب كنيد.
1 = فنر فشاري
2 = پيستون
3 = سوئيچ تفاضل فشار يفرانسيل (سوئيچ اخطار دهنده) اورينگ را گريس بزنيد(فلشرا ملاحظه كنيد).

شير اطمينان كنورتور (مونتاژ شده) را درون سوراخ محفظه نصب كنيد تا تماس حاصل شود.

واشر آب بندي را نصب كنيد. (به فلشدر شكل توجه كنيد).از گريس مخصوص مونتاژ كاري استفاده نماييد.

قاب كانال دار را به وسيله پيچهاي سرخزينه به صورت همزمان ثابت كنيد.

گشتاور لازم براي سفت كردن M8 .. نيوتن متر 23=MA

دو پيچ تنظيم كننده را نصب كرده و واشر آب بندي را نصب نماييد. (به فلش توجه كنيد).(به واشرهاي مختلف توجه داشته باشيد.)

صفحه مياني را نصب كنيد. (به فلش توجه كنيد.)

واشر آب بندي را سوار كنيد. (به فلش توجه كنيد)

واحد كنترل هيدروليكي را با استفاده از پيچهاي سر خزينه نصب كنيد.

شير كلاچ كنورتور

پيچ تنظيم (فلش) را با چسب مخصوص Loctite Type No.649 جا بزنيد.

مطابق شكل زیر شير كلاچ كنورتور را نصب كنيد.


1 = شير سولنوئيدي
2 = يچ سر خزينه + واشر فنري ( 2 عدد)
3 = محفظه تعويض دنده
4 = پيستون
0 ميليمتر ضخامت) / 5 = رينگ فاصله پر كن (عدد تجربي 3 عدد. هر كدام 5
6 = فنر فشاري
7 = استپ
8 = بوش داخل رزوه (اورينگ جديد نصب شود)

فشار كلاچ كنورتوربوسيله رينگ فاصله پر كن 15+1 بارتعيين شده است. استپ 7 را طوري نصب كنيد كه سطح پله به سمت فنر فشاري باشد.

واشر آب بندي (فلشنشان داده شده) را نصب كنيد و محفظه ي تعويض دنده را به وسيله پيچهاي سر خزينه ثابت كنيد. (واشرها را نيز نصب كنيد).

پايه را بر روي محفظه نصب كنيد.

شيلنگ ها را نصب كنيد. (فلش را ببينيد).از رينگ هاي آب بندي و كاسه نمدهاي نو استفاده كنيد.

گشتاور لازم براي سفت كردن(پیچ متصل کننده12) 455 نيوتن متر = MA

گشتاور لازم براي سفت كردن(پیچ متصل کننده8) 35 نيوتن متر = MA

گشتاور لازم براي سفت كردنشیلنگ ها 555 نيوتن متر = MA

ميكرو فيلتر ZF (فيلتر خط فشار)

اورينگ ها را درون شيارهاي حلقوي كلاهك فيلتر قرار دهيد.

كلاهك فيلتررا بروي قاب كانال دار ثابت كنيد.

گشتاور لازم براي سفت كردن  23 نيوتن متر = MA

واشر آب بندي ميكرو فيلتر ZF (فيلترخط فشار) را روغن كاري نماييد!.فيلتر را تا لحظه تماس با سطح واشر بپيچانيد و سپس آن را با دست سفت كنيد.

  • سيستم انتقال قدرت هيدروليكي

سيتسم انتقال قدرت را به ميز مونتاژ ببنديد.

دمونتاژ كردن:

روغن را قبل از شروع به پياده كردن قطعات خالي كنيد. شلنگ ها، واحد فيلتر، واحد كنترل هيدروليكي، قاب كانال دار و شير كلاچ كنورتور را برداريد.

مهره هاي شش گوش را شل كرده و محفظه محور خروجي گشتاور را از سيستم انتقال قدرت جدا نماييد.

اتصال موتور به كنورتور

واشر خاردار را جدا كرده و پيچهاي شش گوش را شل كنيد.

فلنج ورودي را بيرون آوريد.

اتصالات پيچي را شل كنيد.موقعيت شعاعي در پوش را علامت گذاري كنيد.

كنورتور را همراه محافظ از سيستم انتقال قدرت به وسيله قرقره بالابر جدا كنيد.

شافت ورودي و كنورتور را به ترتيب از درپوش محفظه درآوريد.

پيچهاي شش گوش را شل كرده و ديافراگم را از كنورتور جدا كنيد.

پيچ هاي شش گوش را شل كرده و ديافراگم را از داخل شافت ورودي بيرون آوريد.

رينگ نگهدارنده را بيرون آورده و بلبرينگ ساچمه اي را درآوريد.

فرستنده القايي را بيرون آورید.

پيچهاي شش گوش را شل كرده و گلداني كنورتور را بيرون آوريد.

  • پمپ روغن

پيچهاي سر خزينه را شل نموده و همچنين پيچهاي ستاره اي را هم باز كنيد سپس فلنج تغذيه روغن را همراه پمپ روغن از محفظه سيستم انتقال قدرت جدا نماييد.

پمپ روغن را از فلنج تغذيه روغن جدا نماييد.

پيچهاي سر خزينه را شل كرده و ديسك بادامكي را جدا نماييد.اگر نشانه هاي نشتي در محفظه ي پمپ يا صفحه ي بادامكي پيدا شد، مجموعه پمپ را بايستي تعويض نماييد.

خار فنري را جدا نموده و قطعات منفرد را در آوريد.

  • شیر مبدل فشار برگشتي:

به فنرهافشار وارد نمائيد، واشر خاردار را جدا كرده و قطعات منفرد را بيرون بكشيد.

شافت استاتور را بيرون آوريد.

  • پمپ اضطراري فرمان:

پيچ هاي سر خزينه ( 6-WAF) را شل كرده و پمپ اضطراري فرمان را از پوسته جدا كنيد.موقعيت شعاعي آنها را نسبت به هم علامت گذاري كنيد.

پيچهاي سر خزينه را شل كرده و پوسته را برداريد.

  • انفصال اكسل

پيچ هاي سر خزينه را شل كرده و قسمت انفصال اكسل را از محفظه جدا كنيد.

رينگ نگهدارنده را جدا كرده و صفحه فاصله پركن را به حركت درآوريد.

پيچهاي شش گوش را شل كرده و فلنج خروجي را در آوريد.

كاسه نمد شافت را جدا كرده و رينگ نگهدارنده را نيز جدا نماييد.

شافت خروجي را به بيرون بكوبيد تا خارج شود.

بلبرينگ ساچمه اي را از درون شافت بيرون آوريد.

رينگ تغذيه روغن را از درون شافت توسط برس خارج كنيد.

بوش كشويي را بيرون بكشيد.

پيچهاي شش گوش را شل كرده و پين ها را جدا نموده و سپس ماهك تعويض دنده را بيرون آوريد.

سوئيچ و پين قفل كننده را در آوريد.

پيچهاي سر خزينه را شل كرده و سيلندر قطعات منفرد را بيرون بكشيد.

پيچهاي شش گوش را شل كرده و فلنج خروجي را در آوريد. در ادامه كاسه نمد شافت را از درون سوراخ محفظه توسط پرس بيرون آوريد.

  • شافت پمپ (خروجي منبع توان)

رينگ نگهدارنده را بيرون آورده و شافت پمپ را از داخل سوراخ محفظه بيرون بكشيد.

رينگ نگهدارنده را بيرون آورده و بلبرينگ ساچمه اي را از شافت با پرس بيرون بكشيد.

رينگ داخلي بلبرينگ را توسط ابزار جداكننده ثابت كرده و آن را از شافت،بوسيله ي پرس بيرون بكشيد.

رينگ پيستون را در آوريد. (به فلش در شكل توجه كنيد.)

  • درآوردن پوسته محفظه

فرستنده ي القايي را مانند فرستنده سرعت بيرون بكشيد (به فلش ها توجه كنيد)

هر دو پين استوانه اي را به سمت بيرون بكوبيد. (به فلش ها توجه كنيد)

مهره هاي شش گوش را شل كرده و هر دو درپوش را بيرون بكشيد. (به فلش ها توجه كنيد)
اتصالات پيچي را شل كنيد. (اتصال محفظه به پوسته محفظه)

پوسته محفظه را از محفظه سيستم انتقال قدرت توسط قلاب و زنجير جدا نماييد.

  • خروجي: نوع استاندارد

اتصالات پيچي صفحه جدا كننده را شل كنيد و شافت خروجي را از داخل محفظه بيرون آوريد.

You might also like

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دانشنامه فنی زداف

More Similar Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست